C'lela - English


d


d'fé̱ccé̱ n last part; highest part of a pile, e.g. end of tail Na alk hwen, a̱n fe̱cce̱ da̱ k'sipi.
d'gá n mush food, tuwo Wa ta yaa d'ga da. (sem. domains: 5.2 - Food.)
d'gàago n 1bitterness Kokka̱n ko̱m ci d'gaago. 2war
d'ga̱bgna̱ cf: d'gà̱bgní.
d'gà̱bgná̱ n younger sibling, the sibling born immediately after sb Ana kwimi wa d'ga̱bgna̱, nan bat o don. (irreg. infl. d'ga̱bgni)
d'ga̱bgni irreg. infl. of d'gà̱bgná̱
d'gà̱bgní cf: d'ga̱bgna̱. n younger brother or sister whose arrival requires slightly older child to be weaned to make room for the new baby Wau na̱n na matine, kum ka̱ d'ga̱bga̱ni.
d'gàcbò (der. of gácbá) n prepared wrestling stance
d'gà̱dá̱ n vagina Neta rihi ci d'ga̱da̱. (sem. domains: anat.)
d'ga̱dba (d'ge̱dba)
d'gá̱dbá n food made with bean flour, dumplings Ga̱dbac cid kem daav c'po̱o̱kno̱. (irreg. infl. d'ge̱dba) (sem. domains: 5.2 - Food.)
d'gàgà (der. of gàgá) 1n bundle; number of articles fastened together Wa o̱mko̱ gagga̱d c'wen. 2general dense forest, a mixture of trees
d'gà̱gà̱ (der. of k'gà̱gà̱) n toothache, molar pain So̱na̱m d'ga̱ga̱, zam kasi da.
d'gàgè n 1bound, charmed, bewitched, under a charm to make you ineffective I d'gage da̱n na gagin o, u ta hota na̱a̱m da. 2wound around leg of an animal from being tied up
d'gà̱lá̱ n half, piece, one part of sth broken Kaba̱ d'ga̱la̱ a̱v nes ma d'ga̱la̱. der. v'gà̱lá̱
d'gà̱lhá̱ngnà̱ n lying on one's back U ela la̱ta̱ d'ga̱lha̱ngna̱.
d'ga̱ma̱ (d'gimo̱)
d'gá̱mà̱ n unripe, raw (fruit) Wa kaaka d'riga̱ d'ga̱ma̱. (irreg. infl. d'gimo̱) der. m'gà̱mà̱
d'gàngá n kind of drum Sai go̱vgu nu doin c'ganga unwan nan ze go̱vge. (sem. domains: 4.2.3 - Music.)
d'gàntá n 1verbosity Ka d'ganta au kum rii noc da. 2rudeness Gantad zad kasi da.
d'gá̱rgá̱tà̱ n (covering) a small area of space, ground, land A̱m kuska̱ d'ga̱rga̱ta̱ a̱m ta be̱sve̱ ugo̱v da.
d'gàsà cf: gata. n parting; wide, natural spacing between teeth Gasa̱d hyan elda̱n eman d'ba̱bu.
d'gà̱sà̱ (der. of gà̱sá̱) n belching Av he̱n noc ga̱ska̱, u cigciga̱.
d'geda cf: d'gúngù. (der. of gédá) piece, a bit of sth broken
d'gèdá n partially-filled vessel, portion of, half of A caav o̱mvo̱m geda da̱ k'ban go.