C'lela - English


d


d'bímá̱ n pitcher, ewer, large jug used for storing honey El nan kinc swend bima̱ rem kadac na. der. ì'bímá̱
d'bímà̱ n lynching, punishment for fornication or adultery act or attempt An go̱la̱m buu wa kempa d'bima̱.
d'bìrá̱mbíntù adv randomly, uncertainly, hesitatingly, unsurely, haphazardly A̱m lo̱kko sapa̱n mii k'dwa̱ d'bira̱mbintu.; Am taa ko nem na̱ d'bira̱mbintu.
d'bírbìt n "once upon a time", beginning, here begins the fable Netnan de̱ha̱n lak ta ema aka̱n riga̱n he̱ta̱ d'birbit.
d'birga̱ cf: d'bè̱.
d'bìrgà̱ cf: d'be̱. n 1small clay corn-bin usually inside a house for storing grain Na me̱e̱ke̱m d'birga̱ a̱n d'ka̱ba̱.; Netan el ta ma c'birg ta kint c'rihi. 2pantry der. ì'bìrgà̱
d'bìrgù n trunk (of body) Naam pa̱tk janka̱n d'birgu. (sem. domains: anat.)
d'bírí n whole O̱m ryaak o̱lca̱ d'gaa d'biri.
d'bìsá̱ n good smell, pleasant odour Na̱mim sem ci kosa̱d bisa̱.
d'bítí n traditional festival El nan em d'bita̱n pe̱e̱ta̱v doore kooye̱ we̱e̱ wa. (sem. domains: trad.)
d'bò̱ n recognition A ta kin bo̱ va̱n d'bo̱ da.
d'bockco (botkco)
d'bòckcò n both the biceps and calf muscle O̱m e̱pk neta i'bockco i nu'na. (irreg. infl. botkco) (sem. domains: anat.)
d'bò̱gó̱ n aversion, tidiness, neatness El nan ton ryaa ma̱n rihi kad bo̱go̱.
d'bò̱hé n 1group for traditional communal farm labour An bug da̱n bo̱hei co cek oopa. (sem. domains: farm.) 2(making) a promise to engage oneself for farming An go̱la̱m be̱na̱v ke̱m go̱vu d'bohe.
d'bòká n round stand for a water pot El nan ema dorka̱ m'ho̱o̱ k'boka.
d'bò̱ngnè n marked piece of land (with a boundary), area Na kwesaka o d'bo̱nga̱n d'damra.
d'bò̱nká̱llò̱ n dumpling, kneaded ball of food Zub ma̱ c'bo̱nka̱llo̱ ci d'ke̱me̱. (irreg. infl. c'kwa̱tka̱) (sem. domains: 5.2 - Food.) der. ì'bò̱nká̱llò̱
d'bò̱nká̱llò̱
d'bò̱nkó̱ n lump A̱m hav ka̱m waka bo̱nko̱ da̱n na̱ma̱.
d'bò̱o̱rò̱ (d'bàtá) n kind of drum which should not be touched without good reason Lelan guba̱s ka̱ hin da̱ d'bo̱o̱ro̱.; Anan buu d'bata na̱v'ce da. (irreg. infl. d'bàtá) (sem. domains: 4.2.3 - Music.)
d'bùdgù n dust Maatu k'una̱ska̱ d'budga̱n k'le̱ve̱.
d'bùgcú (d'cùcú) n part of a chicken: the wing comprising all its base El ta̱m to̱n d'bugcu ana hwa ka̱ci. (irreg. infl. d'cùcú) (sem. domains: anat, 1.6 - Animal.)
d'bùgrù n forked stick in which the neck of a dog being led is fixed El nan ema oma̱ d'bugru.
d'bùgù n group, band, multitude, team A̱d buga̱d da̱n da̱n go̱lmo̱ d'el n u'go̱vo̱.